Vedtægter

§1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

Foreningens navn er Ejstrupholm Håndværker og Borgerforening. I daglig tale EHB. Hjemsted i Ejstrupholm, Ikast-Brande kommune. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§2: FORENINGENS FORMÅL:

1). At samle dens medlemmer & borgere til fremme af enhver sag, der kan tænkes at være til gavn for Ejstrupholm by og dens opland.

2). At samle håndværkere, næringsdrivende og borgere til varetagelse af fælles interesser.

3). At afholde møder, foredrag, oplæsning og lignende.

4). Varetage EHB’s anlæg og udenoms arealer

§3: MEDLEMSKAB.

1). Enhver myndig person kan optages som medlem. Optagelsen sker ved henvendelse til bestyrelsen, og betaling af kontingent.

2). Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader foreningens interesser, enten ved personlig optræden eller handling, kan, hvis den samlede bestyrelse, eller hvis 10 navngivne medlemmer foreslår det, ekskluderes ved den første generalforsamling.

3). For at opnå stemmeret til generalforsamlingen, skal man have været medlem af foreningen i mindst 3 mdr. forud for generalforsamlingen.

§4: KONTIGENT.

1). Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen og kontingentopkrævningen udsendes i marts måned. Nye medlemmer betaler straks det fulde kontingent for det år, i hvilken optagelsen sker. Et husstandsmedlemskab giver en stemme.

2). Det medlem, som efter forgæves at være afkrævet kontingent, ikke har betalt inden 2 måneder efter forfaldsdag, betragtes som slettet af foreningen med den virkning, at vedkommende har tabt enhver ret over for foreningen.

3). Udmeldelse af foreningen skal/kan ske ved skriftlig henvendelse til formanden eller foreningens bogholder.

§5: GENERALFORSAMLING.

1). Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. oktober.

2). Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, via diverse sociale digitale medier, evt. nyhedsmails samt opslag i de lokale butikker.

3). Indkomne forslag skal være sekretæren i hænde senest den 1. september

4). Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som min. indeholde punkterne:

 1. Valg af ordstyrer

  2. Valg af referent

 3. Bestyrelsens beretning

 4. Fremlæggelse af det reviderende regnskab

  5. Valg til bestyrelsen

  6. Valg af suppleanter

  7. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant

  8. Beretning fra div. udvalg

  9. Indkomne forslag

 10. Eventuelt

5). Alle beslutninger på generalforsamlingen, herunder vedtægtsændringer, vedtages ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves der ved ændring af formålsparagraffen, §2, et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Ved afstemninger må et medlem max. medbringe en fuldmagt.

6). Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 10 aktive medlemmer ved skriftlig motiverende henvendelse til formanden fremsætter krav herom. Dette skal afholdes senest 14 dage efter begæringens fremkomst.

7). Ved ekstraordinær generalforsamling kan indkaldelsen ske med kortere varsel, end ved ordinær generalforsamling. Ved indkaldelsen underrettes medlemmerne om forhandlingsemnet.

8). Ved generalforsamlingen / ekstraordinær generalforsamling slutning oplæses den førte protokol, og evt. rettelser udbedres. Herefter bliver referatet forsynet med ordstyrere og bestyrelsens underskrifter.

§6: BESTYRELSEN.

1). Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 7 medlemmer, der vælges for 3 år af gangen, med henholdsvis 2/2/3. Kassereren kan sidde udenfor bestyrelsen, og vælge for et år af gangen.

Der vælges 2 suppleanter, som ligeledes vælges for et år af gangen. Bestyrelsen er ved brug af mere end 2 suppleanter selvsupplerende.

2). Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger blandt sine 7 medlemmer en formand, en næstformand, og en sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

3). Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det.

4). Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer er fremmødt i/ved en evt. afstemningssituation.

5). Sekretæren fører protokol over forhandlinger og beslutninger på bestyrelsesmøder, protokollen godkendes af bestyrelsen ved næste møde.

§7: TEGNINGSREGEL OG HÆFTELSE

1). Foreningens kapital kan kun anvendes til almennyttige og almenvelgørende formål i byen.

2). Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens midler.

3). Kassereren er bemyndiget til at varetage foreningens kapital efter den til enhver tid værende bestyrelses retningslinjer.

4). Tegningsret: Foreningen tegnes af formand og kasserer. Sidder kassereren udenfor bestyrelsen, tegnes den af formand og næstformand.

§8 REGNSKAB.

1). Til at revidere foreningens regnskab vælges 2 revisorer, som er på valg for en 2-årige periode, men som skal vælges forskudt af hinanden, således at en er på valg hvert år på foreningens generalforsamling.

2). Regnskabsåret er 1. juli til 30. juni.

3). Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§9 ANLÆGGET.

1). Anlæggets renholdelse og vedligeholdelse afholdes af foreningens midler. Større forandringer, der ændrer helheden af anlægget, skal dog først behandles på en generalforsamling og vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2). Bestyrelsen ansætter personale til pasning af anlægget.

3). Foreninger og sammenslutninger kan afholde møder og lignende i anlægget, når bestyrelsens tilladelse forud er indhentet.

§10 OPLØSNING

1).Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af foreningens medlemmer.

2). Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen, mindst 30 dage efter, indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

3). Ved foreningens opløsning fordeles dens midler ved den opløsende generalforsamling til velgørende formål i Ejstrupholm. Anlægget og sportspladsen må, såfremt disse ikke er behæftet ved foreningens opløsning, ikke overgå i privat eje og skal fortsat være offentligt tilgængelige.

Således vedtaget på ekstraordinærgeneralforsamlingen

Ejstrupholm, den 7. november 2017

Hjemmesidens sponsorer – Husk at støtte lokalt – De støtter os..