Lokalrådet

Historie:

Lokalrådet blev etableret på den stiftende generalforsamling 31. oktober 2013 på foranledning af Ikast-Brande kommune.

Formål:

Lokalrådet fungerer som en paraplyorganisation for alle byens og nær områdets foreninger og er et partipolitisk uafhængigt råd og har til formål:

  • at virke til fremme af samarbejdet mellem Lokalrådets interessenter og de offentlige myndigheder med henblik på udvikling og styrkelse af lokalområdet.
  • at være initiativtager til projekter, som ligger uden for medlemmernes naturlige indsats- og arbejdsområder, og gennemføre disse med hjælp fra et eller flere af interessenterne.
  • at være talerør for personer og interessegrupper.
  • at virke til fremme af samarbejde og forståelse mellem Lokalområdets forskellige interessegrupper.

Nuværende lokalråd:

Liste over bestyrelsesmedlemmer samt områder.

Suppleanter

Revisor

Finn Jensen

Revisor Suppleant

Bent Jensen

Vedtægter

Vedtægter for Ejstrupholm Lokalråd

§ 1 Virkeområde.

Ejstrupholm Lokalråd har virkeområde i Ejstrupholm og omegn.

§2 Formål.

Ejstrupholm Lokalråd er partipolitisk uafhængigt og har til formål:
• at virke til fremme af samarbejdet mellem Lokalrådets interessenter og de offentlige myndigheder med henblik på udvikling og styrkelse af lokalområdet.
• at være initiativtager til projekter, som ligger uden for medlemmernes naturlige indsats- og arbejdsområder, og gennemføre disse med hjælp fra et eller flere af interessenterne.
• at være talerør for personer og interessegrupper.
• at virke til fremme af samarbejde og forståelse mellem Lokalområdets forskellige interessegrupper.

§ 3 Organisation.

Ejstrupholm lokalråd består af 7 personer bosiddende i Ejstrupholm og omegn, der vælges for 2 år afgangen. 4 personer i lige år  / 3 i ulige år.

2 suppleanter vælges for 1 år af gangen.

Der tilstræbes en bred sammensætning med repræsentation fra foreningsliv, erhvervsliv og institutioner. Opstillingsberettiget er enhver stemmeberettiget jf. § 4.

Lokalrådet vælges blandt de fremmødte. Dog kan også vælges ikke tilstedeværende personer, som skriftligt har indvilget her i.

Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Lokalrådet kan efter behov nedsætte selvstændigt arbejdende udvalg, hvis medlemmer kan udpeges også uden for kredsen af Lokalrådet.

Referater fra Lokalråds møderne med interesse for offentligheden, offentliggøres via dagspressen samt Ejstrupholms hjemmeside.

§ 4 Årsforsamling.

Ejstrupholm Lokalråds øverste myndighed er års forsamlingen.
Års forsamlingen afholdes hvert år i januar måned og indkaldelse sker via Lokalområdets medier med 2 ugers varsel.
Indkaldelse skal indeholde eventuelle forslag fra lokalrådets side.
Forslag til års forsamlingen, herunder vedtægtsændringer, skal være lokalrådet i hænde senest 10 dage før års forsamlingen.

Alle privat personer, der er fyldt 16 år, med adresse i Ejstrupholm og omegn samt ledende personer fra erhvers og foreningsliv med base i Ejstrupholm og omegn har møde og stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ekstraordinær års forsamling kan indkaldes af lokalrådet eller, når mindst 50 af de stemmeberettigede begærer det skriftligt med angivelse af emner, der ønskes behandlet. Ekstraordinær års forsamling skal varsles som ordinær års forsamling.

§ 5 Årsforsamlingens dagsorden.

På den ordinære års forsamling behandles følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger lokalrådets beretning og visioner for det kommende år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer, herunder vedtægtsændringer.
5. Aktuelle emner til debat
6. Valg af lokalråds medlemmer samt suppleanter.
7. Valg af revisor samt revisor suppleant.
8. Eventuelt.

De på års forsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, og hver stemmeberettiget har én stemme. Ved personvalg hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de personer der er stemmelighed mellem. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

Vedtægtsændringer kan, når de er angivet i dagsordenen med deres fulde ordlyd, vedtages på en års forsamling ved simpel stemmeflertal.

§ 6 Årsregnskab m.v.

Lokalrådets regnskabsår følger kalender året. Lokalrådets regnskab føres af kasseren. Årsregnskabet skal opgøres således som god regnskabs skik tilsiger og underskrives af lokalrådet.

Årsregnskabet revideres af den valgte revisor.

Senest 14 dage før års forsamlingen vil regnskabet ligge til gennemsyn hos Lokalrådets kasserer.

§ 7 Bestyrelsesmøder.

Lokalråds møder afholdes normalt kvartalsvis og i øvrigt efter behov.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
Lokalrådet er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer, deraf formanden eller næstformanden, er til stede.
Lokalråds møderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

I forbindelse med lokalrådets møde i 3. kvartal afholdes der idé genereringsmøde hvor alle foreninger og institutioner i lokalrådes område inviteres til at deltage.

§ 8 Forpligtelse.

Ejstrupholm og omegns Lokalråd tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Lokalrådets medlemmer hæfter ikke personligt for lokalrådets forpligtelser.

§ 9 Opløsning af Lokalrådet

Beslutning om Lokalrådets ophør kan træffes på samme måde som gældende for vedtægtsændringer. Dog skal beslutningen bekræftes, stadig blot med simpel stemmeflertal, på en ekstraordinær års forsamling afholdt mindst 2 og senest 4 uger senere.

Lokalrådets formue tilfalder almennyttigt formål i lokalområdet efter års forsamlingens beslutning.

§ 10 Ikrafttrædelse.

Ændringer til vedtægterne er godkendt på årsmødet den 24. april 2018.

Ejstrupholm Lokalråd 28.05.2018

Følg os på facebook

Hjemmesidens sponsorer – Husk at støtte lokalt – De støtter os..